Tsagia-MyLife

Ανάλυση των οργανικών ρύπων

Οι οργανικοί μολυσματικοί παράγοντες είναι ανεπιθύμητες ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, οι οποίες βρίσκονται στα τρόφιμα σε ίχνη. Δεν είναι σε αυτά διαθέσιμα αλλά οφείλεται σε μια συγκεκριμένη δράση στα τρόφιμα. Οργανικοί μολυσματικοί παράγοντες που προέρχονται από το περιβάλλον μέσω της επαφής με τον αέρα, το νερό ή το έδαφος στα τρόφιμα δεν θα πρέπει να εισάγονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή να προκύπτουν άμεσα ως Prozesskontaminanten στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ., το ακρυλαμίδιο ή 3-μονοχλωρο-προπανίου-1 ,2-διόλη (3-MCPD)) .

Για να είναι το προϊόν μη τοξικο και να πληροί τις νομικές απαιτήσεις EE;
Απαιτείται ο έλεγχος των ανθρωπογενών και των αναδυόμενων οργανικών ρύπων στα τρόφιμα

Για ερωτήσεις σχετικά με την ανάλυση των οργανικών ρύπων στα τσάγια + καραμέλες μας
Dr-LMT Barbara Haesch TU Darmstadt

________________________________________
Ανάλυση των οργανικών ρύπων
Ακρυλαμίδιο
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)
3-μονοχλωρο-προπανίου-1 ,2-διόλη (3-MCPD), dichloropropanols (DCP)
3-μονοχλωρο-προπανίου-1 ,2-διόλη εστέρα (3-MCPD-εστέρες)
Γλυκιδυλαιθέρες
Σουδάν βαφών και άλλων παράνομων χρωστικών ουσιών
Κατάλοιπα διαλυτών
– BTEX (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, αιθυλοβενζόλιο)
– Υψηλής πτητικότητας χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες (CHC)
Καρβαμιδικός αιθυλεστέρας
Φουράνιο
Μελαμίνη
Υδρογονάνθρακες πετρελαίου (MOSH / POSH και MOAH)
Νικοτίνη
Πενταχλωροφαινόλη (PCP)
Υπολείμματα συσκευασίας
– Σεμικαρβαζίδιο (SEM)
– Photoinitiators (isopropylthioxanthone: ITX, 2-αιθυλεξυλ-4-διμεθυλαμινο βενζοϊκό: EHDAB)
Μαλακτικό
– Φθαλικό / Αδιπικές
Έχετε άλλη ερώτηση για την ανάλυση των οργανικών ρύπων; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
________________________________________
προϊόντα αναλυσης
Τροφή
Τσάι + καραμελες από βότανα και φρούτα
Εργαστηριακό εξοπλισμό για ανάλυση των οργανικών ρύπων
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει εκτεταμένη state-of-the-art αναλυτικό εξοπλισμό για την ανάλυση των οργανικών ρύπων. Η μερική αυτοματοποίηση των αναλυτικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται εχει ως αποτέλεσμα οι χρόνοι εκτέλεσης να επιτρέπουν την ταχεία αξιολόγηση των τσαγιων.
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός ανάλυσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Προετοιμασία δείγματος
Διάφορα Homogenisierungsequipment για μεγαλύτερα μεγέθη δειγμάτων
Εκχύλιση του δείγματος και του δείγματος καθαρισμού
Αυτοματοποιημένη SPE
GPC
Ανάλυση / μέθοδοι μέτρησης
GC-ECD
GC-MS σύστημα με ΕΙ ή CI επιλογή και διαφορετικές τεχνικές ένεσης
GC-MS/MS-Systeme
LC-MS/MS συστήματα
on-line HPLC-GC-FID συστήματα
________________________________________
Κύριες μέθοδοι αναφοράς μας και τις διαδικασίες για την ανάλυση των οργανικών ρύπων
Προσδιορισμός του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα από μήτρες LC-MS/MS ευκολότερη
Μέθοδος EF 2007-06
Προσδιορισμός του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα από σύνθετες μήτρες από LC-MS/MS μετά από εκχύλιση υγρού-υγρού
Μέθοδος EF 2007-05
Προσδιορισμός του φουρανίου στα τρόφιμα με φυσικό αέριο χρωματογραφική ανάλυση υπερκείμενης φάσης (υπερκείμενης φάσης-GC)
Μέθοδος EF 2007-05
Προσδιορισμός του φουρανίου στα τρόφιμα
Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, 2006-10
Προσδιορισμός των βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλιο ισομερή στα τρόφιμα
ASU L LFBG 00,00 – 24 σύμφωνα με την § 64 (πρώην § 35 LMBG), 1993-08
Προσδιορισμός του βενζολίου στα αναψυκτικά, παιδικές τροφές και νερό με Headspace-GC/MS
Μέθοδος EF 2007-05
Προσδιορισμός των BTEX-αρωματικές ενώσεις σε αιθανόλη
Μέθοδος EG 2007-05

Προσδιορισμός των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) από την SPE, GC / MS
Μέθοδος EF 2009-06
Προσδιορισμός των φυτοφαρμάκων και πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)
ASU για την § 64 LFBG L 00.00-38/1-4 (πρώην § 35 LMBG), 1998-09
Προσδιορισμός των πτητικών χλωριωμένων υδρογονανθράκων από την απόσταξη ατμού
Μέθοδος EF 2004-09
Προσδιορισμός του χλωριούχου βινυλίου με αεριοχρωματογραφική ανάλυση υπερκείμενης φάσης (Headspace-GC/MS)
Μέθοδος EF 2007-05
Προσδιορισμός της πενταχλωροφαινόλης (PCP) στο κόμμι γκουάρ προϊόντων και τροφίμων μέσω των οξέων και GC / MS αποφασιστικότητα
Μέθοδος Eurofins 2008-05

Προσδιορισμός χλωροβενζολίων σε τρόφιμα τσαι και νερό μετά από απόσταξη με ατμό
Μέθοδος EF 2007-04
Προσδιορισμός του χλωρίου και bromophenols στα τρόφιμα, τσαι και νερό σε απόσταξη με ατμό

Προσδιορισμός των υπολειμμάτων στο μέλι μέσω απόσταξης Clevenger ακολουθούμενη από ανάλυση GC / MS
Μέθοδος EF 2007-03
Προσδιορισμός των υπολειμμάτων των υδατοδιαλυτών διαλυτών σε τρόφιμα και προσθέτων τροφίμων από Headspace-GC/MS μέσα, ακετόνη, μεθανόλη, αιθανόλη, 1-προπανόλη και 2-προπανόλη
Μέθοδος Eurofins 2007-02
Μέθοδος Eurofins 2008-06
Προσδιορισμός του 1,4-διοξάνιο με αεριοχρωματογραφική ανάλυση υπερκείμενης φάσης
Μέθοδος Eurofins 2005-04
Προσδιορισμός του διχλωρομεθανίου και οξικού αιθυλεστέρα στο τσαι βοτανων και πράσινο τσαι με ειδικό δειγματολήπτη GC-MS
Μέθοδος Eurofins 2009-07

Προσδιορισμός της μπιξίνης σε μπαχαρικά και τα τρόφιμα από LC-MS/MS
Μέθοδος Eurofins 2008-01
Καθορισμός απαγορευμένων χρωστικών σε τρόφιμα και μπαχαρικά από LC-MS/MS
Μέθοδος Eurofins 2007-06
________________________________________
Οι μέθοδοι δοκιμής για την ανάλυση των οργανικών ρύπων
Συμμετέχοντας σε τακτική βάση σε διεθνείς οργανισμούς / παροχών έλεγχου ( π.χ. FAPAS, QUASIMEME, Τ.Ε.Κ., το IRMM, Data GmbH, APLAC, FIACC, BfR, ΤΚΜ, ). ακολουθούμε για τις πιο σημαντικές παραμέτρους τους σχετικούς πινάκες.

Αριθμός δοκιμών επάρκειας οργανικών ρύπων 2006-2010
________________________________________
Συνεργασίας Ε & Α στον τομέα της ανάλυσης των οργανικών ρύπων
MoniQ: Προς την εναρμόνιση των αναλυτικών μεθόδων για να ελέγχει την ποιότητα και την ασφάλεια στην τροφική αλυσίδα ( www.moniqa.org/node/238 )
Biocop: Νέες Τεχνολογίες για την οθόνη πολλαπλών χημικών προσμείξεων στα τρόφιμα ( www.biocop.org/~~V )
Σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
________________________________________
Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις για την ανάλυση των οργανικών ρύπων
Ενημερωτικό Δελτίο Eurofins τον έλεγχο των τροφίμων
Sabrina Κινήματος, ο Δρ Claudia Schulz και ο Δρ Σούζαν Rathjen, Eurofins ρυπαντές WEJ, Γερμανία (2011): Προσδιορισμός των υδρογονανθράκων πετρελαίου.
(Έλεγχος Τροφίμων Eurofins Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 37 – Νοέμβριος 2011) .
Sabrina Κίνημα (2011): Νέα όρια για τους PAH.
(Έλεγχος Τροφίμων Eurofins Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 37 – Νοέμβριος 2011) .
Ο Δρ Claudia Schulz, ο Δρ Σούζαν Rathjen και Sabrina Κινήματος, Eurofins WEJ ρυπαντές GmbH, Γερμανία (2011): Νέα μέθοδο LC / MS για τον άμεσο προσδιορισμό του γλυκιδυλαιθέρες εστέρες.
(Έλεγχος Τροφίμων Eurofins Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 37 – Νοέμβριος 2011) .
Σύντομο μήνυμα (2011) Νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το ακρυλαμίδιο.
(Έλεγχος Τροφίμων Eurofins Ενημερωτικό Δελτίο Νο. 36 – Ιούλιος 2011) .
Ιωάννης Reuter, Eurofins Κεντρική Αναλυτικά Εργαστήρια, ΗΠΑ (2011): Έκθεση με θαλασσινά υδρογονάνθρακες πετρελαίου.
(Έλεγχος Τροφίμων Eurofins Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 35 – Μάρτιος 2011) .
Ο Δρ Claudia Schulz, Eurofins ρυπαντές WEJ, Γερμανία (2010): Νέα για την ανάλυση των ΠΑΥ στα τρόφιμα.
(Ενημερωτικό δελτίο Eurofins Έλεγχος Τροφίμων Αρ. 32 – Μάρτιος 2010) .
Ο Δρ Katrin Hoenicke, Eurofins ρυπαντές WEJ (2009): 3-MCPD και glycidol λιπαρών οξέων στα έλαια και τα λίπη.
(Έλεγχος Τροφίμων Eurofins Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 31 – Νοέμβριος 2009) .
Peter Leedham, Eurofins Κίνα και Werner Nader, Eurofins Παγκόσμια Ελέγχου (2009): Εισαγωγή των τροφίμων και των ζωοτροφών από την Κίνα – τρόπους ελαχιστοποίησης του κινδύνου.
(Έλεγχος Τροφίμων Eurofins Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 30 – Ιούλιος 2009) .
Silke Heimbecher, Eurofins Analytik GmbH, Γερμανία (2008): Αναλυτική ανίχνευση μελαμίνης σε τρόφιμα και ζωοτροφές.
(Έλεγχος Τροφίμων Eurofins Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 28 – Νοέμβριος 2008) .
Σύντομο μήνυμα (2008) Solvent Orange 3 – ένα νέο μη εξουσιοδοτημένη βαφής σε μπαχαρικά.
(Έλεγχος Τροφίμων Eurofins Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 28 – Νοέμβριος 2008) .
Ο Δρ Katrin Hoenicke, Eurofins Wiertz-Eggert-Jorissen, γερμανική Chand (2008): έρευνες ακρυλαμίδιο.
(Ενημερωτικό δελτίο Eurofins Έλεγχος Τροφίμων Νο. 27 – Ιούλιος 2008) .
Ο Δρ Katrin Hoenicke, Eurofins Wiertz-Eggert-Jorissen, Γερμανία (2008): 3-MCPD λιπαρών οξέων στα λίπη και έλαια και λιπαρά τρόφιμα.
(Ενημερωτικό δελτίο Eurofins Έλεγχος Τροφίμων Νο. 26 Μαρτίου 2008) .
Eurofins Web Ειδήσεις
Νέα Ανάλυση Ορυκτών – Νέα τεχνική για τον προσδιορισμό των πετρελαιοειδών (December/2011) .
Προσδιορισμός των γλυκιδυλαιθέρες εστέρες – Προσδιορισμός των γλυκιδυλαιθέρες εστέρα (November/2011) .
PAK4 λύσει πυρένιο βενζο [α] ως μοναδική ένωση μολύβδου – Αντικαταστήστε PAH4 βενζο [α] πυρένιο ως ο μοναδικός δείκτης της ουσίας (October/2011) .
Νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την αξιολόγηση του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα (February/2011) .
Acrylaway ® (December/2008) .
Νέες τιμές των σημάτων για το ακρυλαμίδιο (March/2008) .
Eurofins προσφέρει ανάλυση μελαμίνη (April/2007) .
Ανάλυση του φουρανίου (March/2007) .
Ανδρέας Grabitz, Eurofins Δοκιμές Καταναλωτικών Προϊόντων, η Γερμανία πετρελαιοειδή στη συσκευασία (September/2010) .
Μελαμίνη σε τρόφιμα και ζωοτροφές (November/2008) .
Εκδόσεις
Guenther H, K Hoenicke, Biesterveld S, Gerhard Rieben-Ε, Ι, Lantz (2010): φουράνιο στον καφέ: Πιλοτικές μελέτες για σχηματισμό κατά τη διάρκεια του ψησίματος και απώλειες κατά τα στάδια παραγωγής και διακίνησης των καταναλωτών. Προσθήκη Τροφίμων. Μόλυνσης. Μέρος Α Πρωκτικό Chem. Έλεγχος Expo. Εκτίμηση Κινδύνου. 27 (3), 283-90.
Lantz Ι, Ternite Ε, Wilkens J, K Hoenicke, Guenther Υ, van der Stegen GH (2006): Μελέτες για τα επίπεδα ακρυλαμιδίου στα ψήσιμο, την αποθήκευση και την παρασκευή του καφέ. Mol Nutr. Τρόφιμα Res 50 (11), 1039-46.
Hoenicke Κ, Gatermann Ε (2005): Μελέτες για τη σταθερότητα του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα κατά την αποθήκευση. Ι. AOAC Int. 88 (1), 268-73.
Wenzl Τ, De la Calle Β Gatermann Ε, Κ Hoenicke, Ulberth ΣΤ, Anklam Ε (2004): Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από μια διεργαστηριακή μελέτη σύγκρισης του προσδιορισμού του ακρυλαμιδίου σε τραγανό ψωμί και τα μπισκότα βουτύρου. Πρωκτικό. Bioanal. Chem 379 (3), 449-57.
Κ. Grob, Μπίντερμαν Μ, Κ Hoenicke, Gatermann Ε (2004): Σχόλιο για την «συσκευή Soxhlet του ακρυλαμιδίου από τις πατάτες με τα τσιπ» από JR Pedersen και ΕΕ Olsen, Αναλυτής, 2003, 128, 332. Αναλυτής. 129 (1), 92
Βιβλιογραφία οργανικών ρύπων
________________________________________
Το δίκτυό μας στην ανάλυση των οργανικών ρύπων
Το Κέντρο Αριστείας οργανικών ρύπων του Ομίλου Eurofins είναι μέλος ενός αριθμού των διοικητικών συμβουλίων και των ενώσεων. Η συνεχής ανταλλαγή επιστημόνων, των καλλιεργητών και των παραγωγών των σχετικών πρώτων υλών και τροφίμων , μας παρέχουν συμβουλευτικές και αναλυτικές υπηρεσίες στην αιχμή της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Οι εθνικές ενώσεις
– Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN)
– Ομάδα Εργασίας για τη Διασφάλιση Ποιότητας, η γερμανική ένωση καφέ
– Σύλλογος Εμπορευμάτων της Hamburger Börse eV
Διεθνείς Ενώσεις
– Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)
________________________________________
Φυλλάδια και ενημερωτικά φυλλάδια μας σε ανάλυση των οργανικών ρύπων
Φουρανίου στα τρόφιμα [PDF 122 Kb]
Ακρυλαμίδιο στα τρόφιμα [PDF 114 Kb]
ΠΑΥ στα τρόφιμα [PDF 184 Kb]
Πετρελαιοειδή στα τρόφιμα [PDF 138 Kb]
3-MCPD και χλωριωμένων propanols [PDF 163 Kb]
3-MCPD εστέρες [PDF 157 Kb]
Πλαστικοποιητές στα τρόφιμα [PDF 136 Kb]
Το ερυθρό του Σουδάν [PDF 272 Kb]
Ανάλυση της νικοτίνης [PDF 175 Kb]